George Takei + Brad Altman


• Photo taken on 6.29.08 • Filed under: